Mae gan awdurdodau lleol (cynghorau) rôl hanfodol wrth lywodraethu Cymru am eu bod yn cynnig yr arweiniad a'r gwasanaethau sydd eu hangen ar eu cymunedau.

Mae 22 awdurdod lleol yng Nghymru sy’n darparu 700 o wasanaethau lleol, gan gynnwys:

er enghraifft darparu ysgolion, trafnidiaeth i gludo plant i’r ysgol a chyfleoedd ym maes addysg oedolion.
fel dod o hyd i lety i bobl sydd mewn angen a chynnal a chadw tai cymdeithasol.
er enghraifft gofalu am blant, pobl hŷn a phobl anabl a’u hamddiffyn.
gan gynnwys cynnal y ffyrdd a rheoli llif traffig.
gan gynnwys casglu sbwriel ac ailgylchu.
er enghraifft darparu llyfrgelloedd, gwasanaethau hamdden a lleoliadau i’r celfyddydau.
fel gorfodi safonau masnachu a thrwyddedu tacsis.
er enghraifft gwneud yn siŵr bod y bwyd sy’n cael ei ddarparu mewn tafarnau a bwytai yn ddiogel i’w fwyta, a rheoli llygredd yn lleol.
gan gynnwys rheoli datblygiad lleol a gwneud yn siŵr bod adeiladau’n ddiogel.
er enghraifft denu busnesau newydd ac annog twristiaeth.
ar gyfer pethau fel llifogydd neu ymosodiadau terfysgol.
About local councils

Datblygwyd y wefan gan Data Cymru, sydd hefyd yn ei gynnal, ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

© 2024 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)